Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Toolbox Natuurinclusieve energietransitie

Geplaatst op 31-08-2021 in Nieuws.

Hoe zorgen we ervoor dat het landschap en de energietransitie hand in hand gaan? Voor beleidsmakers, bestuurders en politici hebben de Natuur- en Milieufederaties een toolbox gemaakt voor natuurinclusieve energietransitie.

Bekijk hier de toolbox

Natuurinclusieve energietransitie

Een zorgvuldige omgang met natuur en landschap is belangrijk bij locatiekeuzes voor het opwekken van duurzame energie. Een natuurinclusieve energietransitie vereist van overheden een actieve, regisserende rol in alle voorbereidende stappen. Lees hier meer over de natuurinclusieve energietransitie.

Toolbox met acht actuele thema’s

De toolbox biedt goede voorbeelden binnen acht uitgelichte thema’s:

  1. Inventarisatie landschaps- en/of natuurwaarden
  2. Inzet lokale experts
  3. Gebiedsprocessen en gebiedsopgaven
  4. Beleidskaders zon en wind op land
  5. Beoordelingssystematiek
  6. Goed gebruik van de (provinciale) omgevingsverordening
  7. Meerwaarde voor natuur en landschap
  8. Ruimtelijke samenhang en cumulatie van effecten

Voorbeeld: de wespendief op de Veluwe

Een concreet voorbeeld uit de toolbox is de wespendief op de Veluwe. De Veluwe valt als natuurgebied binnen vier RES-regio’s en heeft een Natura 2000-status. Daardoor moeten bepaalde soorten in dat gebied in stand worden gehouden, zoals het aantal broedparen van de wespendief. Om dit te waarborgen moet regio-overstijgend gekeken worden naar effecten van plannen.

In opdracht van de Provincie Gelderland en de RES-regio’s is onderzoek gedaan naar de effecten van windenergie op de wespendief. Het gevolg? De plannen voor windenergie op en rond de Veluwe worden tot nadere orde geschrapt of stilgelegd. Als dit niet was gesignaleerd, had de ontwikkeling van wind op land negatieve gevolgen kunnen hebben voor deze kwetsbare vogelsoort.

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.