Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Stikstofaanpak kabinet is een begin; er is meer nodig

Geplaatst op 14-11-2019 in Nieuws.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie vindt het maatregelenpakket van het kabinet om de stikstofproblematiek aan te pakken, een begin. Het effect van de maatregelen die op 13 november jl zijn aangekondigd, is echter onzeker.
Wij pleiten al langer voor een maximum snelheid van 100 km/u op snelwegen. Het is dus een goede zaak dat het kabinet deze maatregel nu neemt. Maar het moet meer doen om de stikstofproblematiek effectief aan te pakken.

De aangekondigde extra investering in natuurherstel is belangrijk en nodig. Maar als we dweilen met de kraan open is de investering weinig duurzaam. Het effect van de voorgestelde maatregelen op de stikstofemissie en de belasting van natuur is nog zeer onzeker.

Kringlooplandbouw

Wij verwachten van het kabinet dat er met effectieve maatregelen wordt inzet op emissiearme landbouw en de transitie naar kringlooplandbouw. De landbouw levert de meeste stikstofuitstoot en zal daarom een grote bijdrage moeten leveren. De maatregel die het kabinet wil nemen voor doelvoorschriften inzake veevoer, is onduidelijk en het effect is geenszins verzekerd. Waar het om gaat is dat de hoeveelheid aangevoerde stikstof in kunstmest en veevoer verlaagd wordt. Gebeurt dat niet, dan lopen we het risico dat we straks bijvoorbeeld weer verhoogde gehalten nitraat in drinkwater aantreffen.
De intensiteit van de landbouw en de omvang van de veestapel zullen meer in balans gebracht moeten worden met de draagkracht van onze leefomgeving.
We pleiten voor voldoende geld en maatregelen om een structurele verduurzaming van de landbouwsector mogelijk te maken. Daarvoor moeten we sturen en reguleren, belonen, innoveren en experimenteren.

Natuur versterken

Het kabinet maakt 250 miljoen beschikbaar voor natuurherstel. Natuurherstel is hard nodig. Het kabinet gaat echter voorbij aan de kern van het probleem (namelijk de zorgwekkende biodiversiteit in Nederland), als zij de beschermde status van sommige Natura 2000-gebieden wil aanpassen. Het is een verplichting om er alles aan te doen om de instandhouding van habitats te verzekeren. Het versterken van natuur door het verbinden en vergroten van natuurgebieden zou een effectief onderdeel van de aanpak zijn. Wij missen concrete voorstellen op dit punt.

Juridisch risico

Het kabinet neemt juridisch veel risico. Het besluit lijkt namelijk op een terugkeer naar een systeem zoals de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): per project wordt van tevoren getoetst of er voldoende stikstofruimte beschikbaar is. Doordat er in veel natuurgebieden op dit moment veel te veel stikstof aanwezig is, zal er voor diverse gebieden nog geen ruimte zijn voor nieuwe vergunningen met stikstofuitstoot. Deze aanpak zal ongetwijfeld tot nieuwe procedures leiden en dus opnieuw tot onzekerheid voor alle betrokken partijen.

Kies voor maatwerk en effect

Het belang van generieke bronmaatregelen en een gebiedsgerichte aanpak wordt door ons onderschreven. Dat biedt mogelijkheden voor maatwerk, waarin alle sectoren een bijdrage leveren aan de oplossing. Er zullen daarbij echte keuzes gemaakt moeten worden, met aandacht voor reductie uit piekbelastingen en verduurzaming van de landbouw.

Succesfactoren voor effectieve aanpak

In ‘Stikstof – De crisis voorbij’ heeft de Gelderse Natuur en Milieufederatie aangegeven wat succesfactoren zijn in een effectieve aanpak van de problematiek.

Stikstof – De crisis voorbij, Gelderse Natuur en Milieufederatie, 7 november 2019

Goed werk van de GNMF?

Steun ons, word lid!

De GNMF zet zich in voor een mooi en duurzaam Gelderland. Om dit te kunnen blijven doen, zijn wij steeds meer afhankelijk van particuliere donaties. Steun ons daarom. Alvast bedankt!

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.