Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Stikstof: voortvarende aanpak nodig voor natuurherstel

Geplaatst op 15-07-2021 in Nieuws.

De stikstofcrisis is weer volop in de aandacht. Diverse adviesrapporten zijn verschenen. Gelderland maakt de definitieve versie op voor de Gelderse Maatregelen stikstof.

Wij zijn blij met de aandacht voor het grote probleem, maar missen een aanpak die op korte termijn voldoende vrucht afwerpt.

Optelsom

Wij constateren dat de optelsom van maatregelen door het Rijk en de provincie niet daadkrachtig genoeg is. Voor de natuur is het natuurlijk niet relevant welke overheid waarvoor verantwoordelijk is; het geheel aan maatregelen moet de stikstofcrisis oplossen en zorgen voor veerkrachtige natuur. Die totale stikstofaanpak is op dit moment nog onvoldoende om voor het benodigde natuurherstel te zorgen. Het behalen van de doelen en termijnen in de Stikstofwet is niet verzekerd, laat staan de grotere snelheid en ambitie die de commissie Remkes formuleerde.

Wij missen daadkrachtige maatregelen voor het reduceren van de stikstofdepositie in de meest kwetsbare gebieden op de korte termijn. Bovendien waarschuwen wij voor een te optimistische verwachting van technische maatregelen. Het resultaat is niet altijd verzekerd. In de eerste plaats moet minder stikstof aangevoerd worden. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat grote investeringen in technische maatregelen tot een ‘lock-in’ kunnen leiden, omdat er hoge investeringen mee zijn gemoeid terwijl de langeretermijn-duurzaamheid onzeker is.

Structurele maatregelen

Er zullen in Gelderland effectieve en structurele maatregelen genomen moeten worden, met name rond de Veluwe in de enclave en de Gelderse Vallei, en voor intensieve veebedrijven op overige zandgronden.

De landbouw is onmiskenbaar de sector met de grootste depositie op natuur. Verkleinen van de veestapel kan niet langer een taboe zijn, evenals het gericht uitkopen van bedrijven in een gebiedsgerichte aanpak.

Voor natuurherstel is een integrale aanpak wezenlijk, waarbij ook aandacht is voor de hydrologie, versnippering en verstoring. Gelderland gaat daarmee aan de slag. Dat is positief.

 

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.