Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Samen met landbouwsector natuur en leefomgeving verbeteren

Geplaatst op 13-06-2019 in Nieuws.

Nu de tekortkomingen in de PAS duidelijk zijn geworden, verwacht de Gelderse Natuur en Milieufederatie dat het beleid voor natuurbescherming wordt herijkt. Herstel en bescherming van kwetsbare natuurgebieden kan hand in hand gaan met een transitie naar een natuurinclusieve landbouw. Daarvoor is constructieve samenwerking tussen de landbouwsector en natuur- en andere organisaties een vereiste.

Op basis van het programma aanpak stikstof (PAS) werden tot voor kort vergunningen verleend voor activiteiten waar uitstoot van stikstof mee gepaard gaat. Die systematiek blijkt echter niet de remedie te zijn om de vermesting van natuurgebieden adequaat aan te pakken. De praktijk laat namelijk zien dat de neerslag van stikstof door onder andere verkeer en landbouw niet afneemt. Ook is er twijfel of de verschillende natuurherstelmaatregelen die onder de PAS vielen wel het beoogde effect opleveren.

Die tekortkomingen van de PAS waren voor de GNMF aanleiding om bezwaar aan te tekenen tegen drie vergunningen voor uitbreidingen van veehouderijen. Afgelopen week heeft de Raad van State de bezwaren gegrond verklaard. Dit was het logische vervolg op de eerste principiële uitspraken van de Raad over de PAS in een aantal vergelijkbare zaken.

Landbouwsector en natuur

Directeur Petra Souwerbren: “Nu de PAS ontoereikend is verklaard, is er alle reden om in de volle breedte te kijken hoe we natuurgebieden beter kunnen beschermen. Een transitie naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw biedt daarvoor belangrijke kansen. Het is mooi dat in Gelderland het nieuwe college van Gedeputeerde Staten heeft aangegeven werk te gaan maken van deze natuurinclusieve kringlooplandbouw. Het Actieplan dat wij met de agrarische sector hebben opgesteld biedt een goede basis”.

Aanpak bij de bron

De Natuur en Milieufederaties hebben inbreng geleverd voor nieuw landelijk beleid rondom luchtkwaliteit en geurhinder bij veehouderijen. Het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij stelt subsidies beschikbaar voor nieuwe technieken die de uitstoot van schadelijke stoffen aanpakken bij de bron. Het initiatief snijdt aan meerdere kanten. Door sanering van bedrijven of door productievermindering kan de geuroverlast in veedichte gebieden worden aangepakt. Tegelijkertijd dragen een afname van de veestapel en het gebruik van nieuwe technieken bij aan de vermindering van de productie van dierlijke mest en aan afname van emissies van ammoniak, fijnstof en broeikasgassen.

In onze inbreng vragen wij de beleidsmakers om een heldere deadline wanneer stankoverlast opgelost moet zijn. Ook is prioritering belangrijk voor bedrijven die zowel stankoverlast als teveel stikstofuitstoot veroorzaken.

Actieplan Natuurinclusieve landbouw, GNMF

PAS-uitspraak heeft gevolgen voor landbouw en Lelystad Airport, GNMF, 29 mei 2019

Internetconsultatie Subsidieregeling sanering varkenshouderijen, 31 mei 2019

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.