Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Regionale energiestrategieën naar afronding

Geplaatst op 22-04-2021 in Nieuws.

De RES 1.0 gaat naar een afronding toe. Waarom bestaan deze Regionale Energiestrategieën ook al weer en wat is nu de stand van zaken?

Bedoeling van de RES

In het eind 2018 gesloten Klimaatakkoord is afgesproken in 2030 een CO2-reductie te behalen van 49 procent ten opzichte van 1990. De energietransitie die daarvoor nodig is, vindt plaats in vijf sectoren: warmte, elektriciteit, mobiliteit, industrie en landbouw. Maatregelen op het gebied van mobiliteit, industrie en landbouw worden landelijk getroffen. Voor warmte en elektriciteit worden op regionaal niveau plannen gemaakt. In de Regionale Energie Strategie, de RES, vind je de plannen voor het opwekken van elektriciteit met behulp van zonne- en windenergie. Dit ziet dus op één van de vijf sectoren die betrokken zijn bij de totale energietransitie.

In totaal zijn er dertig Nederlandse RES-regio’s, waarvan zes in Gelderland. Zij hebben de afgelopen jaren in een intensief proces hun Regionale Energiestrategie opgesteld. Dit betreft een ‘RES 1.0’, want tijdens de uitvoering zullen aanpassingen nodig zijn die leiden tot een RES 2.0, enzovoort.

Stand van zaken

De regio’s Arnhem-Nijmegen, Rivierenland, Foodvalley en Noord-Veluwe stellen hun RES 1.0 in juni vast in gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van de waterschappen en Provinciale Staten. Twee regio’s hebben meer tijd nodig: in de Cleantech Regio ligt de ontwerp RES 1.0 tot eind mei ter inzage voor inspraak (zie deze link). De Achterhoek verwacht de RES 1.0 in december te kunnen vaststellen.

Ná vaststelling van de RESsen 1.0 zal op locatieniveau nog inspraak en bijsturing mogelijk zijn. Voor onderzoekslocaties, bijvoorbeeld rond de Veluwe, moet in het vervolgproces duidelijk worden of die wel of niet ontwikkeld kunnen worden. Bij die lokale processen kun je betrokken zijn.

Meer informatie

Je vindt alle informatie over deze besluitvormingsprocessen op de website van de provincie Gelderland.

  1. Regio Arnhem Nijmegen
  2. Cleantech Regio
  3. Regio Foodvalley
  4. Regio Rivierenland
  5. Regio Noord Veluwe
  6. Regio Achterhoek

Algemene informatie over de RES: Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

 

 

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.