Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Reactie van GNMF op Actualisatie Omgevingsvisie

Geplaatst op 22-11-2018 in Nieuws.

GNMF-directeur Petra Souwerbren heeft op 21 november ingesproken tijdens een hoorzitting van Provinciale Staten. Hiermee reageerde ze op de Actualisatie Omgevingsvisie van oktober 2018. Souwerbren complimenteerde de provincie met de leidende principes voor een ‘Duurzaam Gaaf Gelder­land’ en de thema’s energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, bio­diversi­teit, wonen en werken. Tevens deed ze een aantal verbetervoorstellen.

De inbreng van Petra Souwerbren is opgenomen in de PS Nieuwsbrief, die vandaag is verschenen. Naast de verbetervoorstellen, zijn er ook voorstellen gedaan voor amendementen voor de volgende vier onderwerpen:

Stilte en donkerte zonering

Voor diverse gebieden in Gelderland zijn stilte en donkerte als kernkwaliteiten benoemd in de Omgevingsverordening. Vanwege toenemende verstedelijking en nieuwe vormen van recreatie staan deze kwaliteiten onder druk. Daarom is het van belang om deze kwaliteiten niet alleen te beschermen maar ook te versterken. Wij vragen u stilte en donkerte als kernkwaliteit te ontwikkelen middels een ruimtelijke zonering rond gevoelige gebieden. Lawaai-activiteiten passen hier niet en kunnen worden geconcentreerd op minder gevoelige locaties.

Biomassa Vertaling motie 17M26 van 24 mei 2017

De Provincie erkent dat niet alle gebruik van biomassa zonder meer als duurzaam aangemerkt kan worden. De Provincie houdt in de Omgevingsvisie en het daaruit voortvloeiende beleid hier rekening mee door alleen ruimte te bieden aan energieopwekking uit biomassa als deze een innovatief en tijdelijk karakter heeft en er geen hoogwaardiger toepassing van de biomassa mogelijk is.

Ecoduct Terschuur

Teneinde de barrièrewerking van de A1 in de Gelderse vallei te slechten en natuurambities te verwezenlijken om de Veluwe te verbinden met de Utrechtse Heuvelrug wordt het ecoduct bij Terschuur weer opgenomen in het Ontsnipperingsprogramma Gelderland.

Groene Ontwikkelzone

De Groene Ontwikkelzone wordt gedefinieerd als…’gebied met een andere hoofdbestemming dan natuur dat ruimtelijk is vervlochten met het Gelders natuurnetwerk, waaronder weidevogelgebieden en rustgebieden voor winterganzen en waar wordt ingezet op versterking van de samenhang tussen inliggende en aangrenzende natuurgebieden’.

PS Nieuwsbrief 61, november 2018, GNMF

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.