Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Pleidooi bij provincie voor natuurinclusieve landbouw

Geplaatst op 15-02-2018 in Nieuws.

In Gelderland ligt een grote uitdaging om een landbouw te ontwikkelen met een duur­zame bedrijfsvoering, kwali­ta­tief goede producten en zorg voor de omgeving. Natuur en Milieu Gelderland vraagt daarom bij Provinciale Staten om bij de actualisatie van de omgevingsvisie en -verordening, specifieke aandacht te geven aan omschakeling naar natuur­inclusieve landbouw. In onze nieuwsbrief voor PS van 15 februari zetten we ons pleidooi uiteen.

De huidige landbouwpraktijk draagt in belang­rijke mate bij aan de teloorgang van bio­diversi­teit, aan een slechte luchtkwaliteit en aan vermesting en verzuring van de belang­rijk­ste natuurgebieden. Relaties tussen volksgezond­heids­problemen en de aanwezigheid van agrari­sche bedrijven in de omgeving kunnen niet langer worden uit­geslo­ten. De mestproblematiek is al decennia een hoofdpijndossier en vraagt nu echt om een oplossing. Ook de ecologische food­print van de huidige landbouwsector moet fors worden verkleind.

Duurzame bedrijfsvoering

Op diverse landbouwbedrijven worden al stap­pen gezet richting een circulaire duurzame bedrijfsvoering. De uitdaging is nu om in bredere zin een daadwerkelijk duurzame en omgevings­vriendelijke landbouw te realiseren. Met nog meer aandacht voor dieren­welzijn en kwaliteit. Daarbij moet in ieder geval centraal staan:

  • tegengaan van verdroging;
  • terugbrengen van de uitstoot van fijnstof en ammoniak;
  • herstel van de groene dooradering van het buitengebied met bloemrijke bermen en akkerranden, volwaardige houtwallen etc;
  • drastisch beperken/vermijden van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en overbemesting.

Een opdracht die ons allen aangaat en die we samen met de sector zouden moeten oppakken. Die uitdaging zien we graag in het provinciale omgevingsbeleid voor de komende jaren.

PS Nieuwsbrief 56, februari 2018

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274