Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Plan voor woningbouw Rhederhof moet over

Geplaatst op 22-07-2012 in Nieuws.

Dassenpopulatie bij bouwlocatie groter dan beraamd

Tegenstanders van woningbouw op Landgoed Rhederhof hebben deze zomer andermaal hun gelijk gehaald bij de Rechter. Om woningbouw op dit landgoed mogelijk te maken (57 huizen) had het ministerie aan projectontwikkelaar Portaal ontheffing van de Flora en Faunawet verleend. De GNMF en lokale organisaties maakten bezwaar tegen deze ontheffing omdat woningbouw het leefgebied van een aantal streng beschermde diersoorten, waaronder de das, blijvend zal aantasten. Volgens een rapport, opgesteld in opdracht van de natuurbeschermingsorganisaties, is de dassenpopulatie op en rond het landgoed Rhederhof groter dan Portaal had beweerd. De rechter kwam in juni tegemoet aan de ingediende bezwaren.

Al met al betekent de recente uitspraak van de rechtbank Arnhem dat de tegenstanders van de bouwplannen inmiddels zeven keer in het gelijk zijn gesteld door rechtbank, Raad van State of Bezwarencommissies. Dit sterkt de organisaties in hun mening dat deze woonwijk niet alleen ongewenst is voor natuur, landschap en cultuurwaarden, maar ook overbodig en achterhaald. Een nog hangende bouwaanvraag van Portaal voor de bouw van 81 woningen op Rhederhof is inmiddels door de gemeente geweigerd.

Alternatieven

Ook de bestemmingsplanprocedure heeft belangrijke vertraging opgelopen. Er moet een nieuw ontwerp-bestemmingsplan worden opgesteld omdat aan een aantal vereisten eerder niet is voldaan. Dit zal deze keer een Milieu Effect Rapport (MER) moeten bevatten, waarin uitdrukkelijk gekeken moet worden naar alternatieven. Momenteel worden in de kern van Rheden al ongeveer 200 nieuwe huizen gebouwd, van alle typen. Daarnaast dwingen de crisis in de bouw en de bevolkingskrimp tot grote terughoudendheid in nieuwbouwplannen in de regio. Volgens de bezwaarmakers is woningbouw op Rhederhof dan ook helemaal niet nodig. Verder zijn weer nieuwe ontheffingen van de Flora- en Faunawet vereist, iets wat door de uitspraak van de rechtbank Arnhem naar verwachting moeilijker zal worden. De rechtbank oordeelde namelijk dat ook voor een aantal andere beschermde diersoorten op Rhederhof een ontheffing nodig is.

Leefgebied aan das teruggeven

In 2000 is door de gemeente Rheden de harde toezegging gedaan dat het gedeelte van het leefgebied van de das (dat tijdelijk gebruikt werd voor een asielzoekerscentrum) in 2006 aan de das zou worden teruggegeven. Op grond daarvan gingen natuurbeschermingsorganisaties toen akkoord met de vérgaande ingrepen in dit dassenleefgebied met onder meer de bouw van barakken en het plaatsen van hekwerken. Los daarvan verplichtte ook de Wet Ruimtelijke Ordening de gemeente om dit dassenleefgebied uiterlijk in 2006 weer te herstellen. Van dit herstel is nu in 2012 nog steeds niets gebleken.

Contact GNMF: Bernhard Oosting, 026 3523740

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.