Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Opening Lelystad ramp voor kwetsbare natuur

Geplaatst op 19-02-2019 in Nieuws.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) verwacht het einde van kwetsbare natuur op de Veluwe, als Lelystad Airport wordt geopend. Nu al hebben heideveentjes, zand­verstuivingen en heischrale graslanden zwaar te lijden onder de stikstofdepositie. Als dit verder toeneemt door de laag overvliegende vliegtuigen, komt deze natuur nog verder in het gedrang.
De GNMF vindt dat het ontwerpbesluit voor Lelystad Airport niet kan worden vastgesteld, omdat de effecten niet duidelijk zijn. Joost Reijnen, adjunct-directeur: “Om de effecten goed in beeld te krijgen, moet er een vergunningstraject worden doorlopen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Slechts een meldingsplicht, zoals nu wordt voorgesteld, vinden wij volstrekt onvoldoende.”

De GNMF reageert hiermee, ook namens Vereniging Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland, op het ontwerp luchthavenbesluit Lelystad en de onderliggende geactualiseerde milieueffectrapportage. De zienswijze hiervoor is vandaag ingediend.

Op de Veluwe wordt al jarenlang de kritische depositiewaarden (KDW) overschreden, waardoor kwetsbare natuur het moeilijk heeft. Als we deze natuur in stand willen houden, moet de stikstofdepositie afnemen, volgens het beheerplan Veluwe. Met de opening van Lelystad Airport zal die depositie juist verder toenemen en kan de negatieve trend van de kwaliteit van deze natuurtypen niet gekeerd worden. De GNMF pleit daarom voor een vergunningstraject, waarin de gevolgen van Lelystad Airport voor deze kwetsbare natuur nader worden onderzocht.

Klimaat

Daarnaast zal Lelystad Airport ook bekeken moeten worden vanuit het Klimaatakkoord. “De gedachte om autonome groei op Lelystad Airport toe te staan gaat lijnrecht in tegen de doelen van Parijs. Nederland ontkomt er niet aan om groei van het vliegverkeer van en naar Nederland in de nabije toekomst te voorkomen en op termijn zelfs over te gaan tot krimp”, aldus Reijnen.

Geluidsoverlast

Uit de ervaringen van de Belevingsvlucht van mei vorig jaar blijkt dat de geluidsoverlast ingrijpend zal zijn voor de bewoners onder de laagvliegroutes. De GNMF pleit ervoor om de MER aan te passen op deze ervaringen.

Zienswijze Ontwerp luchthavenbesluit Lelystad en actualisatie MER, GNMF en anderen, 19 februari 2019

Joost Reijnen
Joost Reijnen
Joost werkte tot september 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team