Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Onderzoek naar nieuwe balans tussen natuur en welvaart

Geplaatst op 14-10-2021 in Nieuws.

Natuur en Milieu Gelderland is als maatschappelijk partner betrokken bij een onderzoek van de provincie Gelderland naar integrale maatregelpakketten met zoveel mogelijk effect voor beschermde soorten en voor basiskwaliteit natuur. Dit onderzoek zal kijken naar de bouw, industrie, mobiliteit, landbouw en natuur. Het streven is een hernieuwde balans tussen welvaart en natuur, waarbij boeren kunnen blijven boeren en huizenbouw en industrie mogelijk blijft, op een duurzame manier.

Het onderzoek gebeurt in overleg met maatschappelijke partners, waaronder dus Natuur en Milieu Gelderland. Ook LTO, Grondig, waterschappen en terreinbeheerders zijn betrokken.

Het onderzoek kijkt in deze fase naar welke maatregelen mogelijk zijn; besluitvorming volgt later.

Overgangsgebieden: werken aan natuur en duurzame landbouw

In de provinciale stikstofaanpak gaat bijzondere aandacht naar overgangsgebieden. Dit zijn gebieden in de directe omgeving van Natura 2000-gebieden. Daar vinden al maatregelen plaats gericht op natuurherstel, het reduceren van stikstofuitstoot en het verduurzamen van de industrie en landbouw.

Verkennend onderzoek naar mogelijke natuurmaatregelen

Het onderzoek dat nu gaat plaatsvinden is erop gericht om mogelijke natuurmaatregelen concreter in beeld te brengen. Lokale partijen uit de landbouw, de natuur, gemeenten en waterschappen zullen daarbij hun expertise en gebiedskennis inbrengen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen als inhoudelijke bouwsteen bijdragen aan verdere maatregelen om stikstofuitstoot te reduceren en natuur te versterken. De provincie zal de uitkomsten van het onderzoek ook gebruiken voor een nieuwe aanvraag voor aanvullende financiële middelen van het Rijk.

Om ervaring op te doen met deze manier van werken is in drie proefgebieden een quick scan uitgevoerd: Ravenswaarden met Wilpse Klei, agrarische Enclave Uddel-Elspeet en Winterswijk. Vervolgens breiden we het onderzoek uit naar alle overgangsgebieden.

Uiterlijk voor de zomer van 2022 moet het onderzoek afgerond zijn. De inhoudelijke uitwerking op gebiedsniveau, de gewenste instrumenten en de concrete maatregelen worden daarna verder uitgewerkt.

 

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.