Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Omgevingswet – Kansen voor burgers

Geplaatst op 25-06-2019 in Nieuws.

Met de Omgevingswet wil de overheid de nadruk leggen op samenwerking en co-creatie. Burgers en lokale groepen worden bij plannen vanaf het allereerste begin uitgenodigd om mee te denken. Daardoor ontstaan kansen voor een optimale invloed op nieuwe initiatieven. Gemeenten en provincies geven die ruimte ook in hun Omgevingsvisies.

In het Omgevingsbesluit staan regels om de participatie te borgen. Zo is voor het projectbesluit en het omgevingsplan geregeld dat in een kennisgeving wordt aangegeven hoe het participatietraject er uit komt te zien.
Ook is een motiveringsplicht opgenomen: het bevoegd gezag geeft bij het besluit aan hoe de omgeving is betrokken bij de voorbereiding en wat de resultaten daarvan zijn. De motiveringsplicht geldt voor de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan en het projectbesluit.

Informatieblad Participatie

De Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft verschillende notities geschreven die betrekking hebben op de Omgevingswet. De notities helpen inwoners en lokale groepen om wegwijs te worden in de nieuwe regelingen en procedures bij hun gemeente. Ook geven ze praktische handvatten bij specifieke thema’s.
Heb je vragen over plannen of ontwikkelingen bij jou in de buurt? Stel ze ons via de Helpdesk! Wij en onze lokale groepen ondersteunen je graag.

GNMF Helpdesk

Inspraak 

Als burger of als belangenorganisatie kun je betrokken worden bij overleg, of kun je inspreken op (voor-)ontwerpplannen dan wel reageren op vergunningen en ontheffingen. Vanwege de nieuwe omgevingswet komt er meer aandacht en ruimte voor inspraak aan de voorkant middels burgerparticipatie. Het idee is daarbij is onder meer om te komen tot betere plannen en te voorkomen dat er onnodige lange juridische procedures ontstaan.

Met betrekking tot bezwaarprocedures werd er de laatste jaren steeds stringenter gekeken naar de belanghebbendheid van bezwaarmakers. en het zogeheten relativiteitsvereiste daarbij.  Daar lijkt, als gevolg van uitleg van internationaal recht, nu een kentering in te komen. Met andere woorden daarmee zou de toegang tot de bestuursrechter weer worden vergroot. Zie ook

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236421&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7217375

https://www.omgevingsweb.nl/samenvatting/ruimere-toegang-tot-de-bestuursrechter-bij-omgevingsrechtelijke-besluiten/

Practisch bruikbare informatie over participatie, inspraak, en bezwaar is te vinden op de website van de Vereniging Milieudefensie

https://veranderaars.milieudefensie.nl/landingspagina/bekijk-onze-juridische-toolkit 

Informatiebladen GNMF

Plussenbeleid in de gemeente, voor inwoners en lokale groepen

Tips bij bomenkap voor inwoners en lokale groepen

Bescherming bomen door gemeente

 

Terug naar Omgevingswet

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274