Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Natuurorganisaties leveren inbreng voor stikstofbeleid

Geplaatst op 12-08-2019 in Nieuws.

Na de PAS-uitspraken is er ruimte voor economische ontwikkeling, mits de kwaliteit van de natuur aantoonbaar wordt verbeterd. Dat betekent minder uitstoot van stikstof en een hogere biodiversiteit. Zes natuurorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, willen daarover in gesprek met het Adviescollege Stikstofproblematiek.

Dit adviescollege heeft de opdracht om te komen tot een advies over oplossingen op de korte én lange termijn op het gebied van stikstofproblematiek. Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds, SoortenNL, LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederaties vinden deze opdracht absoluut noodzakelijk. In een brief aan voorzitter Johan Remkes pleiten ze voor een generieke reductiedoelstelling voor alle sectoren. Dan is ontwikkeling mogelijk, mits van te voren een aantoonbare verbetering van de staat van in stand houding van soorten en habitats wordt gerealiseerd. Ruimte voor economische ontwikkeling kan dus alleen op de voorwaarde dat vooraf de kwaliteit van natuurgebieden, in de vorm van minder stikstof in de bodem en een hogere biodiversiteit/een robuuster systeem, aantoonbaar wordt verbeterd en dat de stikstofdepositie significant wordt verlaagd.

Salderen alleen (het overhevelen van stikstofbelasting van het ene bedrijf naar het andere) is niet voldoende. Er moet ook worden ingezet op nieuw beleid voor afroming. Maatregelen om de stikstofdepositie te verlagen dragen bij aan de verduurzaming van sectoren die ook in het kader van het Klimaatakkoord noodzakelijk is. Binnen het Klimaatakkoord moet daarom prioriteit worden gegeven aan maatregelen die stikstofreductie realiseren.

Bufferzones Natura 2000-gebieden

Daarnaast pleiten de organisatie voor een gebiedsgerichte aanpak nabij Natura 2000-gebieden. Via in te stellen bufferzones kunnen overschrijdingen worden weggenomen. Daarbij kunnen andere gebiedsdoelen integraal meegenomen worden, bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit, bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit, woningbouw en recreatie.

In die bufferzones kunnen overschrijdingen worden aangepakt door:

  1. Omvorming van landbouwbedrijven tot natuurinclusief, met reductie van de uitstoot van stikstof, waar kringlopen zoveel mogelijk gesloten zijn, die grondgebonden zijn, waar een buitenloop is en waar natuur integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering. Een instrument dat we hierin zouden willen verkennen is vrijwillige verkaveling.
  2. Een warme sanering van landbouwbedrijven die niet in staat zijn om de ontwikkeling naar deze natuurinclusieve bedrijfsvoering door te voeren of die willen stoppen, zonder dat bedrijven (en de bijbehorende stikstofuitstoot) verplaatsen naar elders. Hierbij kan aangesloten worden bij bestaande regelingen en initiatieven omtrent sanering.
Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.