Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Milieuvergunningen megamestvergister Groenlo volstrekt onvoldoende

Geplaatst op 13-12-2018 in Nieuws.

De drie definitieve milieuvergunningen voor de megamestvergister RMS te Groenlo zijn volstrekt onvoldoende. Dat concluderen omwonenden, Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland en milieuorganisatie MOB in hun gezamenlijk beroep dat zij bij de rechtbank Gelderland recent hebben ingediend.

Een belangrijk bezwaar is volgens de bezwaarmakers dat een milieu-effectrapport (MER) ontbreekt. Cruciale leemten in kennis en de vele onduidelijkheden bij de drie vergunningen hadden door een MER kunnen worden onderzocht cq opgehelderd. Het gaat om de vergunningen van de Omgevingswet1, Waterwet en Natuurbeschermingswet. In een MER dient alle informatie eenduidig, volledig en transparant te worden gepresenteerd. Een MER had duidelijkheid kunnen verschaffen over de vele onderwerpen die nu onvoldoende zijn behandeld. Het MER wordt door de Commissie m.e.r. ook op kwaliteit getoetst. Dat gebeurt nu niet.

In de zogenoemde aanmeldingsnotitie MER zijn de toekomstige uitstoot van de installatie en de milieueffecten onderschat. Op basis hiervan is bij de MER beoordeling door bevoegd gezag geconcludeerd dat een MER niet noodzakelijk zou zijn. Onder meer is de luchtuitstoot van vermestende stoffen als stikstofoxiden en ammoniak veel lager dan in de latere vergunningaanvraag aangegeven. Zo is ook is de lozing van restanten van veemedicatie (zoals antibiotica) op het oppervlaktewater (Leerinkbeek) in de aanmeldingsnotitie niet behandeld.

Best beschikbare technieken niet toegepast

De milieumaatregelen zoals opgenomen in de vergunningen voldoen volgens de bezwaarmakers niet aan de best beschikbare technieken. Deze technieken zijn van toepassing voor de beperking van uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht en water, voor afvalbehandeling, voor energie-efficiency en voor monitoring van de uitstoot. Ook voldoet de vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming niet aan de recente uitspraak van het Europese Hof over de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). De stikstof-belasting op nabijgelegen Natura-2000 gebieden neemt door het in werking treden van de mestvergister toe. In de bijlage wordt verder inhoudelijk ingegaan op de bezwaren.

Mestfabrieken geen oplossing

De GNMF vindt dat mestfabrieken geen oplossing zijn voor het toenemende mestoverschot in de Achterhoek en Gelderland. Verder vormen zij , zeker in de buurt van een woonkern, overlast en risico voor de burgers en het milieu. De GNMF roept de gemeente Oost Gelre en de provincie Gelderland op om de lopende vergunningverleningsprocedure van de megamestvergister in Groenlo per direct stil te zetten. De overheden dienen in overleg te gaan met alle partijen (boerenorganisaties, burgers, milieuorganisatie en overheden) om te onderzoeken welke kleinschaligere alternatieven wel verantwoord zijn om het mestoverschot op een veilige en verantwoorde manier te verkleinen. Een breed gedragen integraal actieplan dient te worden opgesteld om het mestoverschot in de Achterhoek te verkleinen (zie tevens de petitie van MegamestvergisterGroenloNee.nl en de GNMF).

 Bezwaren in beroepschrift met betrekking tot Omgevingswet, Waterwet en Natuurbeschermingswet van de megamestvergister RMS te Groenlo, Leefbaar Buitengebied Gelderland, MOB en omwonenden, 12 december 2018

Maarten Visschers
Maarten Visschers
Maarten werkte tot juli 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team