Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Meeste klachten weer over Sonac Vuren

Geplaatst op 08-06-2016 in Nieuws.

Het jaarverslag 2015 over de handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is verschenen. Dit jaarverslag wordt door de provincie Gelderland opgesteld. In het jaarverslag staan ook de bedrijven opgenomen die voor geur, geluid en stofoverlast zorgen. Het gaat om bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is. De melding van klachten door omwonenden vindt de provincie belangrijk. Inzicht in de klachten en oorzaken en een gezamenlijke aanpak (bedrijf, omwonenden en omgevingsdiensten/provincie) van overlastsituaties zijn wezenlijk voor een gezonde leefomgeving. Van belang is ook dat de klager weet hoe de klacht is afgehandeld. Dat moet binnen 2 weken gebeuren. In 2014 is in 90% van de gevallen gelukt dit inzicht te geven.

Daling aantal klachten

Het totale aantal klachten in 2015 is ten opzichte van 2014 van 480 naar 315 in 2015 gedaald. Het aantal bedrijven met meer dan 20 klachten is ten opzichte van 2014 van 7 naar 4 in 2015 gedaald. In het onderstaande overzicht staat de situatie rond deze bedrijven beschreven.

Oplossingen zoeken

In het klachtenoverzicht bedrijven staan de bedrijven vermeld, waarover 20 of meer klachten zijn
ingediend in 2014. Het gegeven dat mensen overlast ervaren wil overigens niet zeggen dat er sprake
is van overtredingen. Het kan zijn dat een bedrijf binnen de gestelde wettelijke normen blijft, maar dat
omwonenden toch overlast ervaren. Samen met het bedrijf en omwonenden wordt dan naar een
oplossing gezocht. Ook is het niet altijd helder door welke activiteit de overlast ontstaat. Dan is er
nader onderzoek nodig om een goed inzicht te krijgen en passende maatregelen te kunnen nemen. In 77% is er sprake van geuroverlast, in 12% van geluidsoverlast, in 2% van stofoverlast en in 9% van andere overlast.

Geuroverlast

In onderstaande tabel staat een Klachtentop aangegeven van de vier bedrijven die in 2015 meer dan 20 klachten hadden.

Bedrijf Aantal klachten Aantal melders Klachten per melder Plaats in  2014 (aantal klachten 2014 en 2013) oorzaak
1.Sonac Vuren (Lingewaal) 64 17 3.8 1 (66 en 80) Geuroverlast door verwerking van beendermateriaal uit slachterijen
2.Gieterij Vulcanus (Doetinchem) 47 16 2.9 3 (64 en 56) Met name geuroverlast
3. Atteroo (voorheen VAR te Voorst) 33 10 3.3 5 (30 en 21) Stof- en geuroverlast ten gevolge van compostering
4.AVRI Geldermalsen 25 8 3.1 1 (66, -) Geuroverlast door afvalstort

 

Geuroverlast is de belangrijkste bron. Opnieuw staat het bedrijf Sonac Vuren te Lingewaal op de eerste plaats. Gieterij Vulcanus te Doetinchem staat op 2 en Atteroo (voorheen de VAR) te Voorst op plaats 3. De AVRI te Geldermalsen is gezakt van plaats 1 naar 4. Kartingbaan Eefde met bijna 200 geluidsklachten in 2012 en 2013 valt niet meer onder de provinciale bevoegdheid en komt daarom niet meer voor in de Klachtentop10. De bedrijven Friesland Campina Domo (Borculo), Gieterij Doesburg en Exploitatiemaatschappij J. ter Horst (Oude Ijsselstreek) stonden in 2014 nog in de Klachtentop en hebben deze in 2015 verlaten. De vraag blijft in hoeverre klachtenmoeheid hierbij een rol speelt.
De onderliggende gegevens over de bovenstaande tabel zijn te vinden in Hoofdstuk 4 Klachten van het Jaarverslag Handhaving 2015. Daarbij is ook aangegeven wat de acties van het bedrijf en van de provincie zijn om de overlast in beeld te krijgen en te beperken.

Elektronische neuzen Vulcanus

Bij gieterij Vulcanus loopt nu een proef met elektronische neuzen. Na de zomer wordt deze proef geëvalueerd. Bij een elektronische neus wordt de geur op basis van een verandering in luchtsamenstelling geregistreerd. Deze meting vindt volcontinu plaats. Door een dergelijke volcontinu-meting kan vergelijking met de geurnorm op leefniveau mogelijk plaatsvinden. Deze geurnorm op leefniveau staat toe dat een bedrijf bijvoorbeeld maximaal 7 dagen per jaar (2% van de tijd) in een bepaalde geurconcentratie mag worden waargenomen. In het Rotterdamse Rijnmondgebied is een dergelijke proef succesvol verlopen. Zie: http://www.dcmr.nl/over-dcmr/projecten/e-nose-programma-rijnmond.html.
De GNMF hoopt dat metingen door elektronische neuzen de geuroverlast in de leefomgeving van geurveroorzakende bedrijven beter in kaart kunnen brengen en daarmee ook normoverschrijding. Op basis van geurklachten is het normoverschrijding op leefniveau zeer moeilijk te bepalen. De GNMF is samen met bewoners betrokken bij de evaluatie van het geuronderzoek.

Provincieloket

De Gelderse Klachten Top is gebaseerd op de klachten die binnenkomen bij het Provincieloket (telefonisch 026-3599999 of via de website van de provincie.
De milieubelasting voor de direct omwonenden van de bedrijven die langere tijd in de Klachten Top staan, is hardnekkig. Dat blijkt uit het relatief grote aantal melders. Deze bedrijven staan ook al vele jaren bovenaan. De GNMF vindt dat bij deze bedrijven zowel bedrijf als bevoegd gezag grote inspanning moeten plegen om de milieubelasting zover mogelijk te beperken.

Maarten Visschers
Maarten Visschers
Maarten werkte tot juli 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team