Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Leg meer bos aan om de Veluwe te ontzien

Geplaatst op 23-02-2021 in Nieuws.

Vele mensen genieten van de natuur op de Veluwe. In deze coronatijd nòg meer dan voorheen. Dat is positief omdat bewegen gezond is, het buitenzijn rust biedt en omdat mensen de natuur waarderen. Maar er kleeft een groot bezwaar aan: het leefgebied van planten en dieren wordt letterlijk overlopen door mensen. En dat terwijl de natuur het al moeilijk heeft door droogte, klimaatverandering, teveel stikstof en versnippering. De zorg vanwege de toenemende recreatiedruk op de Veluwe wordt breed gedeeld.

Recreatiedruk verlichten

De Provincie Gelderland zet zich momenteel samen met gemeenten en natuurbeheerders in om de recreatiedruk beheersbaar te maken, onder meer door de recreatiezonering te verbeteren. Dat is nodig, maar biedt nog niet voldoende oplossing. Het recreatie-infarct op de Posbank illustreert dat. Wij pleiten voor een duurzame oplossing voor mens, natuur en leefomgeving middels het aanplanten van nieuw bos rond de Veluwe.

We zien dat de verstedelijking in onze provincie verder toeneemt. Er is een grote woningbouwopgave. Kortom de druk op de natuur zal de komende jaren nog groter worden. Tegelijkertijd is het areaal bos de laatste jaren juist geslonken. Dat vraagt om beleid waarbij dagrecreatie de juiste plek vindt en de druk op de natuur afneemt.

Omdat zowel op landelijk als provinciaal niveau nu wordt ingezet om het bosareaal weer te laten toenemen zien we kansen voor koppeling met recreatievoorzieningen. Dat wil zeggen aanleg van nieuw bos dat een deel van de dagrecreatiedruk opvangt. Zo kunnen de meer intensieve buitenactiviteiten in nieuw bos een plek krijgen en kan daar ook de eerste uitloop vanuit de stad worden opgevangen.

Kansen voor natuurdoelen

Daarnaast kan nieuw bos fungeren als buffer tegen stikstof en bijdragen aan het vastleggen van CO2 en verschillende natuurgebieden aan elkaar verbinden. Voor de Veluwe denken we dan onder andere aan de aanleg van nieuw bos in de zogeheten groene wiggen tussen de bestaande kernen. Ook de verdere ontwikkeling van de verschillende ecologische poorten richting de randmeerkust, de Rijn- en de IJsselvallei en de Utrechtse Heuvelrug biedt kansen. Een voorbeeld hiervan is de Beekbergerpoort. Hiermee voorkomen we tevens dat kernen aan elkaar vast groeien.

De landelijke opgave voor nieuw bos bedraagt 37.000 ha. Gelderland is een grote provincie, daarom  vinden wij vier- à vijfduizend hectare voor de komende tien jaar een passender ambitie. Hierbij denken we aan aaneengesloten nieuw bos, maar ook aan nieuwe houtwallen, bosjes in het landschap die functioneren als stapsteen, aan overige landschapselementen, aan agroforestry en voedselbossen. Wij roepen de partijen van de Veluwealliantie op om integrale gebiedsontwikkeling rond de Veluwe onderdeel van de aanpak te maken, om zowel tegemoet te komen aan de behoefte aan buitenrecreatie als aan de noodzaak tot natuurherstel op de Veluwe.

Dit opinie-artikel is gepubliceerd in de Gelderlander, 20 februari 2021. Auteurs: directeur Petra Souwerbren en medewerker Natuur en Ruimtelijke Ordening Bernhard Oosting.

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274