Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Provinciale landbouwnotitie koerst aan op kwaliteit

Geplaatst op 09-09-2020 in Nieuws.

Met de Koersnotitie Agrifood stuurt de provincie Gelderland aan op kwaliteit in plaats van kwantiteit in de agrarische productie, met aandacht voor levensvatbare (gezins)bedrijven. Natuur en Milieu Gelderland vindt dat een logische keuze om de beweging naar een duurzame landbouw te kunnen maken. Gezien de ambities die wij samen met een grote groep partners hebben ontwikkeld voor natuurinclusieve landbouw, zijn we blij dat de provincie refereert aan elementen uit het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland.

Dat daarnaast expliciet ook over kringlooplandbouw wordt gesproken, is een goede zaak, omdat het sluiten van kringlopen toekomstige verstoring van bodem, water en lucht moet voorkomen.

Stimulering en regulering

De ambities voor de toekomst vergen een transitie in de landbouw. Deze zal geleidelijk vorm krijgen. Succesfactoren daarbij zijn enerzijds stimuleringsbeleid en anderzijds regulerend beleid. Zonder het een zal het ander niet tot succes leiden.

Wat opvalt in de Koersnotitie is dat de aandacht vooral gaat naar stimuleren. Subsidieregelingen, fondsen voor omvorming, grondbeleid: het zal zeker helpen. Er moet ook regulerend worden gestuurd op het uitfaseren van landbouw met te grote negatieve impact voor de samenleving, anders wordt het gewenst resultaat niet behaald.

Eiwittransitie

Als onderdeel van de langetermijnvisie missen we de eiwittransitie. Vanwege de groeiende bevolking is het nodig onze eiwitvoorziening meer uit plantaardige bronnen te halen.  Het grote beslag dat de veehouderij momenteel heeft op landbouwgronden zou daarom niet moeten toenemen. Vanuit rationeel grondgebruik is veeteelt bij uitstek geschikt op gronden waar geen gewassen voor menselijke consumptie kunnen worden geteeld. En zouden dieren voorts vooral moeten worden gevoed met reststromen uit de voedselketen. Ook omwille van een circulaire economie en het sluiten van kringlopen in de landbouw, is dat een gewenste ontwikkeling. Het beleid zou hierin moeten faciliteren.

Investeringsfonds

Het is een goede zaak dat een investeringsfonds wordt genoemd voor nieuwe initiatieven in de opstartfase. Wij adviseren de provincie daarin ook te betrekken hoe bedrijven kunnen worden gesteund in het omschakelen naar biologisch, waarbij nog niet direct de hogere prijzen worden ontvangen. De omschakeling naar een ander productiesysteem, zoals een voedselbos of agroforestry kent een lange opstartfase en behoeft ook ondersteuning.

Grondbeleid

De behoefte aan een uitgebreid grondbeleid komt aan de orde, waarbij ruilverkaveling wordt genoemd als instrument om meer grondgebondenheid te realiseren. Wij denken dat verdere uitbreiding van het grondbeleid en een actieve rol van de provincie gewenst is. In het bijzonder is te overwegen een grondfonds op te richten, zodat relatieve nieuwkomers (jonge bedrijfsopvolgers; instromers) een beroep kunnen doen op (pacht)gronden, zodat zij kunnen extensiveren zonder direct zelf te hoeven investeren.

Dit zou je de ‘maatschappelijk ondernemende overheid’ kunnen noemen. Koppel hier criteria aan, waarbij de boeren langjarige zekerheid krijgen voor pacht van de gronden, in ruil voor een bijdrage aan maatschappelijke doelen.

Begin september hebben we in een PS Nieuwsbrief deze reactie naar Provinciale Staten gestuurd.

Erik-Jan Bijleveld on EmailErik-Jan Bijleveld on LinkedinErik-Jan Bijleveld on Twitter
Erik-Jan Bijleveld
Erik-Jan Bijleveld
Natuur en landbouw
Meer weten? Neem contact op met Erik-Jan: e.bijleveld@natuurenmilieugelderland.nl, 06 3371 8399