Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Het Achterhoekse coulisselandschap moet beter beschermd!

Geplaatst op 12-10-2018 in Nieuws.

We zijn terecht trots op het karakteristieke Achterhoekse coulisselandschap. Maar dit landschap staat ernstig onder druk. Natuurmonumenten en de Gelderse Natuur en Milieufederatie maken zich grote zorgen over de sluipende aantasting van het landschap en het verdwijnen van bloemen, insecten en vogels. Het is hoog tijd dat we ons landschap beter beschermen en anders beheren!

De lanen, houtwallen, heggen, kruidenrijke greppels en natuurlijke bermen verdwijnen namelijk sluipenderwijs uit het landschap. Ze maken plaats voor intensiever en grootschaliger landgebruik. Wegbermen en schouwpaden worden niet ecologisch beheerd, of zelfs aan agrarische percelen, vaak gedomineerd door een monocultuur van Engels raaigras of mais, toegevoegd. We zien dat er dicht bij bomen en houtwallen wordt geploegd en bemest, waardoor bomen langzaam afsterven en uiteindelijk verdwijnen. Het gevolg is dat het coulisselandschap aan kwaliteit inboet, en dat de biodiversiteit achteruit gaat. Daar komt bij dat algemene problemen als stikstofdepositie en verdroging zich serieus manifesteren in de Achterhoek. De droogte van afgelopen zomer duurt nog altijd voort.

Deze lijnvormige elementen zijn de verbindingen tussen verspreid liggende bosjes en natuurgebieden en vormen een belangrijk leefgebied voor, soms zeldzame, soorten planten en dieren die gebonden zijn aan kleinschalige cultuurlandschappen. Dat zij verdwijnen, heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit. Insecten hebben geen plek meer en vogels geen voedsel. Wilde bijen en hommels, belangrijk voor de bestuiving van planten, nemen al jaren in aantallen af. Er zijn steeds minder vlinders en zelfs algemene boerenlandvogels als kievit, spreeuw en boerenzwaluw kelderen in aantallen, vooral in intensieve agrarische gebieden. Veldleeuweriken en patrijzen zijn al vrijwel verdwenen.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie en Natuurmonumenten roepen de gemeenten in de Achterhoek op om in actie te komen. Ze moeten er werk van maken van de bescherming van de nog resterende houtwallen, bosjes en lanen. Door aanplant van nieuwe landschapselementen te stimuleren, kan het landschap de oude glans weer terug krijgen. Bomen en houtwallen moeten voldoende ruimte hebben om gezond te blijven. Gemeenten staan aan de lat om hun eigen bermen en gronden ecologisch te beheren, zodat kruiden tot bloei kunnen komen en insecten en vogels voedselbronnen en leefgebied hebben.

Gisteren lieten raadsleden van de tien Achterhoekse gemeenten zich in Kasteel Slangenburg bij Doetinchem door de Gelderse Natuur en Milieufederatie en Natuurmonumenten informeren over de achteruitgang van het Achterhoekse landschap. Daarna volgde een rondrit, zodat de deelnemers met eigen ogen de achteruitgang konden zien en de gevolgen die dit heeft voor de biodiversiteit én de identiteit van de streek. Wij zijn bezorgd over het verlies aan biodiversiteit in het buitengebied, maar zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om de negatieve trend om te buigen. We hebben de raadsleden daarom niet alleen laten zien wat er fout gaat, maar ook toegelicht welke oplossingen er zijn.

We hopen dat de urgentie duidelijk is geworden en dat de gemeenten maatregelen gaan nemen, zodat we trots kunnen blijven op het mooie Achterhoekse coulisselandschap en de biodiversiteit weer ruimte krijgt.

Petra Souwerbren,
Gelderse Natuur en Milieufederatie

en

Udo Hassefras,
Natuurmonumenten

Gepubliceerd in De Gelderlander op 13 oktober 2018

Lees meer over het Achterhoekse coulisselandschap

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.