Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Help mee voor bloemrijke bermen

Geplaatst op 30-06-2017 in Nieuws.

Floron en de Vlinderstichting maken zich ernstig zorgen over onze bermen. Daarom zijn ze gestart met de campagne De Berm Bloeit, waarin beheerders en burgers worden opgeroepen om bij te dragen aan een beter bermbeheer. Met een handige app kun je op elke plek in Nederland een mooie of lelijke berm melden.

Toevluchtsoord

In het buitengebied vormen bermen voor veel planten en insecten een laatste toevluchtsoord. Landbouwgronden worden te intensief benut. Voedsel- en nectarplanten die al lang uit de agrarisch percelen verdwenen zijn, komen nog wel in bermen voor. Toch gaan mede als gevolg van verkeerd bermbeheer karakteristieke planten, insecten en vlinders ook daar snel in aantal achteruit. Het zwartsprietdikkopje bijvoorbeeld is in 25 jaar met 84 procent afgenomen. Tot voor kort vrij algemene bermplanten als pinksterbloem en grasklokje worden steeds schaarser. Beschermde plantensoorten worden vaak over het hoofd gezien.

Ook de GNMF constateert een achteruitgang, zowel langs wegen, watergangen, bij agrarische percelen, op dijken, en langs het spoor, als ook in de stadse plantsoenen. Tevens komt het voor dat bermen of delen daarvan stiekem bij een perceel getrokken worden. Niet alleen voor planten- en diersoorten is deze ontwikkeling slecht. Het gaat ook ten koste van de kwaliteit van het landschap van stad en land.

Klepelen en maaizuigen

Maaibeheer is vooral geënt op kostenefficiëntie en niet op behoud van biodiversiteit. Daardoor zijn er steeds minder geschikte biotopen. Gangbare maaimethoden als klepelen en maaizuigen eisen hun tol. Een klepelmaaier hakselt de vegetatie fijn en het overgebleven materiaal leidt tot een toename van de voedselrijkdom van de bodem, waardoor er uiteindelijk alleen nog plek is voor grassen en ruigteplanten als brandnetel en fluitenkruid. Maaizuigers voeren het plantmateriaal wel af maar tegelijkertijd ook plantenzaden en insecten. Een cyclomaaier doodt insecten en rupsen.

Bloemrijke berm. Foto Drenthe Zoemt2

Floron en de Vlinderstichting wijzen bermbeheerders op het belang om bermen te inventariseren op kwetsbare en/of beschermde plantensoorten en te voorkomen dat (te vroeg) gemaaid wordt. Ook kunnen zij de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) raadplegen. In de meeste gedragscodes is de zorgplicht verankerd die vereist dat beschermde soorten bij uitvoering van werkzaamheden veilig gesteld moeten worden. Dan kan bijvoorbeeld door het intekenen op kaart of het plaatsen van vlaggetjes of linten in de berm plaatse. Of door toepassing van GPS-systemen waarin ingevoerd kan worden waar kwetsbare en/of beschermde soorten staan.

Duurzaam bermbeheer gaat uit van de volgende principes: biodiversiteit als uitgangspunt, kiezen van juiste tijdstip, faseren d.w.z. maai niet alles in een keer en laat een deel staan, goede wijze van maaien en afvoeren.

Help mee!

Iedereen kan helpen bij met het in beeld brengen van de bloemenrijkdom van bermen in de woonomgeving. Op de website van de Vlinderstichting staat uitgelegd hoe je kunt meedoen. Ook is het van belang beheerders tijdig op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten. Mocht het vervolgens toch fout gaan in het beheer, dan kan een overtreding van de Wet Natuurbescherming gemeld worden bij de provincie. Is er sprake van clandestiene ingebruikname van bermen, dan kan om handhaving verzocht worden bij de gemeente op grond van het bestemmingsplan.

Website: vlinderstichting.nl/mijnbermbloeit

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274