Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Goed nieuws voor Aanvalsplan Landschapselementen

Geplaatst op 12-11-2020 in Nieuws.

Aanleiding

De Nationale Bossenstrategie beoogt meer samenhang aan te brengen in het bossen-, natuur- en klimaatbeleid. Naast een ambitie om het bosareaal met tien procent uit te breiden, zet de Bossenstrategie ook in op een toename van het aantal landschapselementen. Behalve voor versterking van de landschappelijke identiteit bieden landschapselementen ook een bijdrage aan klimaatdoelen. Daarom worden ze in het Klimaatakkoord genoemd.  Ook zijn landschapselementen belangrijk voor biodiversiteit. Op verzoek van LNV en IPO hebben de partners in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel een Aanvalsplan Landschapselementen uitgewerkt. Hiervoor is een werkgroep opgericht. LandschappenNL en de Natuur en Milieufederaties trekken het proces.

Proces

In het Aanvalsplan Landschapselementen wordt een ambitie beschreven en wordt verkend wat nodig is om deze ambitie uit te voeren. Vanwege de deadline voor de bossenstrategie is het proces geknipt in een raamwerk en een realisatiestrategie. De werkgroep heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het raamwerk. Het raamwerk aanvalsplan is besproken in een bestuurlijk overleg van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Daar is de ambitie bevestigd.

Ambitie

Het aanvalsplan heeft de ambitie van tien procent groenblauwe dooradering voor het gehele landelijk gebied. De tien procent dooradering bestaat niet alleen uit houtige elementen, maar ook uit kruidenrijke randen, natuurvriendelijke oevers e.d. Het betreft groen-blauwe dooradering van het landelijk gebied inclusief boeren sloten, erf, bestaande landschapselementen en gronden van overige eigenaren. De tien procent beschouwen we als een richtlijn die per landschapstype in kwaliteit en kwantiteit een andere invulling kan krijgen. Financiering van aanleg en onderhoud is bepalend voor de mate van succes.

Borging

Om de ambitie te doen slagen is het noodzakelijk dat de doelen voor versterken van de landschapsidentiteit met landschapselementen worden geborgd. Dit is een cruciaal aspect van het Aanvalsplan. Het Rijk zal dan ook de regie moeten nemen, zorgen voor borging in het Omgevingsbeleid en provincies (en andere overheden) opdracht moeten verlenen uitvoering te geven aan dit beleid.

Aangenomen motie

Een eerste stap richting borging van de ambitie in het aanvalsplan is gezet, met dank aan de aangenomen motie van ChristenUnie en D66. In de motie wordt de regering verzocht om te bewerkstelligen dat het aanvalsplan versterking landschappelijke identiteit via landschapselementen wordt opgenomen in het omgevingsbeleid en te borgen dat de uitwerking van het plan wordt toegepast in de landelijke en decentrale instrumenten.

We hopen dat de provincie Gelderland de aangenomen motie ook ter harte neemt en de versterking van de landschappelijke identiteit via landschapselementen opneemt in omgevingsbeleid en -verordening.

Aan de slag

In de komende maanden gaat de werkgroep in gesprek met verschillende overheden over de realisatiestrategie. Onderwerpen van gesprek kunnen zijn een Nationaal Fonds of regionale fondsen voor landschapselementen, borging in omgevingsbeleid, een kwaliteitskader en aansluiting bij bestaande gebiedsopgaven.

Lynn Hagendoorn on Email
Lynn Hagendoorn
Lynn Hagendoorn
Medewerker Ruimte en Mobiliteit
Lynn is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en mobiliteit. Ze heeft onder meer 'Doortrekking A15' en 'Lelystad Airport' in haar pakket. Je kunt haar bereiken via l.hagendoorn@natuurenmilieugelderland.nl; 06 2933 3576