Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

GNMF ziet kansen in nieuw Gelders Coalitieakkoord

Geplaatst op 29-05-2019 in Nieuws.

De GNMF is blij met het nieuwe Gelderse Coalitieakkoord, dat afgelopen maandag is gepresenteerd. We vinden veel onderwerpen terug, waarvoor wij ons samen met vele andere organisaties in de afgelopen jaren hebben ingespannen.

Natuur en landschap

Met Natuurmonumenten, IVN Gelderland, Landschapsbeheer Gelderland en het Geldersch Landschap hebben we vorig jaar de provincie opgeroepen om goed voor natuur en landschap te zorgen. Dat deden we in het Manifest voor een Groen Gelderland.

 • Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten gaat “een steen bijdragen” aan een robuust uitvoeringsplan voor herstel van biodiversiteit, en gaat zich sterk maken voor betere en nieuwe verbindingen voor flora en fauna. Bijvoorbeeld door de aanleg van ecoducten en door het tegengaan van versnippering.
 • GS wil ook de biodiversiteit stimuleren, onder meer door rust, stilte en duisternis te garanderen in kwetsbare en broed- en foerageergebieden.
 • Het nieuwe college zet in op inbreiding boven uitbreiding voor woningbouw, zodat het open landschap en de groene leefomgeving behouden blijven.
 • Er komt een structurele bijdrage voor toezicht en handhaving in de natuur. Dit is bedoeld om illegale activiteiten terug te dringen en de veiligheid voor recreanten te vergroten.
 • De hoeveelheid bos moet weer toenemen, onder meer vanwege het klimaat. het nieuwe college wil dit samen met de natuurbeheerders realiseren, door natuurvolgend bosbeheer en op basis van nieuw bosbeleid.
 • Goed nieuws is er ook voor het coulisselandschap van de Achterhoek. Het college wil waardevolle natuur- en landschapselementen in het buitengebied en cultuurlandschap beter beschermen.
 • Het nieuwe provinciebestuur blijkt niet doof te zijn voor de toenemende ongerustheid bij veel inwoners over bomenkap langs wegen. Het wil nu, in het kader van veiligheid, niet alleen kijken naar de inrichting van de weg, maar ook inzetten op gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers. Het beleid zal worden herijkt.

Energie en milieu

Met onze partners van het Gelders Energieakkoord en met lokale en regionale energie-initiatieven hebben we ons sterk gemaakt voor draagvlak bij en participatie van inwoners, en voor een goede landschappelijke inpassing van energieprojecten.

 • Het nieuwe college onderschrijft het belang van draagvlak bij inwoners. Mede daarom wil ze lokale energiecoöperaties en hun onderlinge samenwerking ondersteunen. Hoe deze brede participatie vorm krijgt, is nog niet duidelijk.
 • De provincie wil energiebesparing en hernieuwbare energie versnellen. Onze Constructieve Zonneladder wordt expliciet genoemd als richtinggevend voor productie van zonnestroom. Natuurlijke inpassing in het landschap is een basisvoorwaarde.

Landbouw en voedsel

Samen met LTO Noord, agrarische collectieven en natuurorganisaties hebben we een actieplan opgesteld voor natuurinclusieve landbouw in Gelderland. Het plan blijkt een bron van inspiratie te zijn voor het collegeakkoord.

 • Ook het nieuwe college van GS ziet de uitdaging van voedselproductie met herstel van biodiversiteit, landschap en kringlopen. Ze noemt een levende en gevarieerde bodem en voldoende bestuivende insecten als belangrijke voorwaarden hiervoor. GS streeft naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel.
 • Ook kunnen boeren een grote rol spelen bij herstel en behoud van het landschap. Dat moet gebeuren door het terugbrengen van landschapselementen en meer bloeiende weilanden en akkerranden in het cultuurlandschap. Ook goed voor de biodiversiteit, want dan komt er ook weer meer voedsel en schuilgelegenheid voor insecten, vogels en andere dieren.
 • Het nieuwe college nodigt de landbouw, natuur- en milieuorganisaties en de agrarische collectieven uit om samen met hen tot een voorstel te komen. Dat voorstel moet dan mede zijn gebaseerd op het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw. Die uitnodiging nemen we graag aan!
Coalitieakkoord Samen voor Gelderland, provincie Gelderland, 27 mei 2019

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.