Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Gelderland op de goede weg met bomen- en bosbeleid

Geplaatst op 16-09-2020 in Nieuws.

Natuur en Milieu Gelderland is positief over de richting die de provincie Gelderland inslaat met betrekking tot het bomen- en bosbeleid. In de Koersnotitie Bomen en Bos voor een Gaaf Gelderland spreekt de provincie zich duidelijk uit voor het belang van bomen en wordt gekozen voor meer bos en meer bomen in Gelderland.

Samen met andere natuur- en landschapsorganisaties pleiten wij ervoor om de ambitie voor nieuw bos concreet te maken. Gezien de landelijke opgave van 37.000 ha in de Nationale Bossenstrategie en het feit dat Gelderland een grote provincie is, vinden wij een ambitie van 4.000 – 5.000 ha voor de komende tien jaar passend. Dit zal voor een deel buiten het natuurnetwerk moeten worden gerealiseerd. We denken aan aaneengesloten nieuw bos, maar ook aan herstel en ontwikkeling van houtwallen, bosjes die in het landschap functioneren als ‘stapsteen’ en aan overige landschapselementen.

Maatschappelijke doelen

In de Koersnotitie wordt nadrukkelijk de koppeling gelegd tussen bomen/bos en andere maatschappelijke doelen, zoals de stikstofaanpak, biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit (vestigingsklimaat!). Wat volgens ons nog als nevendoel ontbreekt is de bijdrage aan het robuuster maken van natuurgebieden. Dat kan door het verbinden van natuurgebieden met het aanleggen van bossen en landschapselementen en door het creëren van buffers rond Natura 2000-gebieden.

Gezond en divers

Het is goed dat Gelderland bestaande bossen gezonder en diverser wil maken. Het versterken van de biodiversiteit is een belangrijk doel. Daarom vragen we de provincie om in te zetten op meer biodiversiteit in bestaande bossen. Productiebossen worden aangeduid als ‘multifunctioneel bos’, waar naast houtproductie ook andere doelen gelden. In de praktijk is het productiedoel vaak leidend, met veel naaldbomen. Wij zien graag dat er meer multifunctionele bossen worden ontwikkeld, met een volwaardige functie voor recreatie, biodiversiteit, CO2-opslag en houtproductie.
Ook raden wij de provincie aan om extra bosreservaten aan te wijzen, waar (de ontwikkeling van) natuurwaarden voorop staan.
Van belang voor het halen van deze ambities is dat ook de juiste (ruimtelijke en financiële) instrumenten uitgewerkt worden.

Begin september hebben we in een PS Nieuwsbrief deze reactie naar Provinciale Staten gestuurd.

Erik-Jan Bijleveld on EmailErik-Jan Bijleveld on LinkedinErik-Jan Bijleveld on Twitter
Erik-Jan Bijleveld
Erik-Jan Bijleveld
Natuur en landbouw
Meer weten? Neem contact op met Erik-Jan: e.bijleveld@natuurenmilieugelderland.nl, 06 3371 8399