Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Gedragscode Zon op Land sluit aan op Zonneladder

Geplaatst op 13-11-2019 in Nieuws.

Natuurorganisaties zijn het eens met de zonne-energiebranche over inpassing van zonneparken op land. In de vandaag gepresenteerde Gedragscode Zon op Land staan een aantal leidende principes voor initiatiefnemers.
Petra Souwerbren (Gelderse Natuur en Milieufederatie): “Zonneparken zijn nodig om voldoende duurzame energie op te wekken. Met de Gedragscode van branchevereniging Holland Solar geven we invulling aan een zorgvuldige omgang met natuur, landschap en inwoners. Wij zijn blij met duidelijke afspraken over locatiekeuze en welke gebieden niet of onder strikte voorwaarden geschikt zijn. Én over betrokkenheid van bewoners en bescherming en versterking van biodiversiteit en landschap”.

Met zonnepanelen kunnen we een deel van de vraag naar energie in Nederland duurzaam invullen, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Daarvoor leggen we panelen op daken, in geluidswallen of op gevels van gebouwen. Dat heeft de voorkeur. Maar ook is de ontwikkeling van zon op land nodig. En dat kan, mits goed ingepast en conform de Gedragscode. De code bevat voorschriften die borgen dat omwonenden goed betrokken worden, dat zonneparken meerwaarde bieden voor de natuurwaarden en dat na verloop van tijd het oorspronkelijk grondgebruik terug kan komen.

Eerst op daken, dan op land

Petra Souwerbren: “Voordat je praat over zon op land moeten de provincie en de gemeenten de kaders stellen waarbinnen concrete zonneprojecten kunnen worden gerealiseerd. De provincie Gelderland noemt onze Zonneladder al richtinggevend voor de productie van zonnestroom. Ook zijn er steeds meer gemeenten die eerst daken en gevels willen benutten, en pas later daarbuiten ruimte voor zon willen zoeken. Met onze Zonneladder voorkom je dat er lukraak projecten op land worden geopperd”.

Natuurgebieden

De Gedragscode Zon op Land sluit zonneparken uit in Natura 2000-gebieden en Nationale Parken. Voor andere gebieden geldt ‘nee-tenzij’: het Natuurnetwerk, beschermde landschappen en door de overheid aangewezen weidevogelkerngebieden. Deze gebieden komen niet in aanmerking, tenzij er met een zonneveld een aantoonbare verbetering voor ecologie en landschap optreedt. In de Gedragscode wordt omgeschreven hoe dit dan bereikt kan worden.

Vertrouwen

Petra Souwerbren: “Het wekt vertrouwen dat de zonne-energiebranche het initiatief heeft genomen voor deze Gedragscode. Wanneer projectontwikkelaars de Gedragscode Zon op Land volgen, kan ook dit laatste stukje van onze Zonneladder worden toegepast. Daarmee zetten we goede stappen richting een duurzame energievoorziening”.

Gedragscode Zon op Land, Holland Solar e.a, november 2019

Constructieve Zonneladder, De Natuur en Milieufederaties, januari 2019

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.