Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Deltaplan Biodiversiteit: samen natuurverlies ombuigen naar herstel

Geplaatst op 19-12-2018 in Nieuws.

De Natuur en Milieufederaties hebben in een brede maatschappelijke samenwerking het Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland mede opgesteld. In dit plan wordt het belang van biodiversiteit door alle partijen gedeeld en zijn sporen uitgewerkt om in samenwerking een herstel te bewerkstelligen. Het Deltaplan Biodiversiteit biedt een goede basis om de Gelderse ambities voor biodiversiteit, een van de speerpunten in de Omgevingsvisie, in de praktijk te brengen.

Natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte zijn van groot belang voor biodiversiteit in Nederland, want natuur kent geen scherpe grenzen. Kijk maar naar de wilde insecten die gewassen bestuiven, de weidevogels en vlinders die zich zowel thuis voelen in natuurgebieden als in de berm van een weg. Samen beslaan deze gebieden 90% van het Nederlandse oppervlak. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. Bijvoorbeeld via een houtwal die natuurgebieden verbindt, een kruidenrijk grasland of een berm vol bloemen. Zo kunnen bedreigde soorten zich herstellen en kan de natuur zich beter aanpassen aan klimaatverandering.

Kern van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is dat grondgebruikers, zoals natuurbeheerders, boeren, overheden en particulieren, gestimuleerd en gewaardeerd worden voor hun prestaties die bijdragen aan herstel van biodiversiteit. Door deze prestaties eenduidig meetbaar te maken, is stapeling van beloning mogelijk en zien we ook hoe deze prestaties optellen tot echte biodiversiteitswinst. Goede monitoring is hierbij onontbeerlijk en is ook onderdeel van de aanpak.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie zet zich in om het herstel van biodiversiteit in Gelderland in praktijk te brengen. Het Manifest voor een Groen Gelderland, dat de GNMF samen met de groene organisaties van Gelderland heeft opgesteld, geeft aan welke maatregelen nodig zijn. Behoud en herstel van landschappen, zoals het coulisselandschap van de Achterhoek, door een meerjarig landschapsprogramma, natuurinclusieve landbouw en het bevorderen van de biodiversiteit in het landelijk gebied en in stad-land zones vormen een samenhangende aanpak. De GNMF nodigt de Gelderse overheden uit om het Deltaplan biodiversiteit in Gelderland samen uit te voeren.

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.