Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Bijeenkomst voor raadsleden: bescherm het landschap in de Achterhoek

Geplaatst op 02-06-2022 in Nieuws.

Wat is precies het coulisselandschap en wat kan de gemeenteraad doen om deze trots van de Achterhoek te beschermen? Ruim twintig raadsleden uit elf Achterhoekse gemeenten kwamen op vrijdagmorgen 20 mei naar kasteel Hackfort voor een bijeenkomst van Natuurmonumenten, Natuur en Milieu Gelderland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Verdwenen heggen en houtwallen

De bijeenkomst was een vervolg op eerdere bijeenkomsten die de afgelopen vijf jaar zijn gehouden voor gemeenteraadsleden en Statenleden, om hen te informeren over het behoud van landschap en biodiversiteit in de Achterhoek. Hierbij zijn ook de lokale groenorganisaties betrokken, zoals de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst.

Arjan Vriend, directeur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, gaf een toelichting op het begrip landschap. Hij liet de belangrijkste veranderingen in de Achterhoek zien, waar wel heel veel heggen en houtwallen verdwenen zijn. Hij riep de raadsleden op om erop toe te zien dat in de nieuwe omgevingsvisies niet alleen een goede beschrijving komt van wat er nu nog is, maar vooral te zorgen voor een goede bescherming, een planmatige aanpak van de versterking van het landschap en natuurlijk voldoende middelen voor het onderhoud ervan.

Elke ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied zou moeten bijdragen aan de versterking van een samenhangend netwerk van houtwallen en singels, stelt hij. Dat kan door het vereveningsbeleid stevig te verankeren in de nieuwe Omgevingsvisies.

Handhaving

Randolf Knippenberg van de gemeente Berkelland vertelde hoe Berkelland erin is geslaagd de steeds verdere aftakeling van het landschap te keren. Deze gemeente zet al een aantal jaren in op bescherming van singels en houtwallen en treedt structureel handhavend op. Dat resulteert in zichtbaar herstel. Ook gemeentelijke bermen die na het weghalen van rasters bij percelen zijn getrokken, worden weer ingezet voor het aanplanten van bomen en struiken en het inzaaien van kruidenrijke mengsels.

Aftakeling van het landschap door verlies van bomen en heggen

 

Een van de herstelde akkerranden in de gemeente Berkelland

Lisette Boason van de gemeente Bronckhorst en Charel van Dijk van Datalab GO laten zien hoe je veranderingen in het landschap kunt inventariseren via vrij beschikbare gegevens (open source data). Met satellietbeelden is bijvoorbeeld precies te volgen waar bomen verdwenen zijn. In Berkelland zetten ze dit soort beelden in ter ondersteuning van de handhaving, waarbij wel exacte ruimtelijke bescherming noodzakelijk is. Daar is dus nog wel wat werk aan de winkel voor de nieuwe colleges. De groene organisaties geven aan daarbij zeker te willen ondersteunen.

Excursie en inspiratie

Tot slot werd er een korte excursie gehouden onder leiding van Dick van Hoffen van de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Daarbij kwamen de zichtbare effecten van droogte en stikstofdepositie aan de orde die een ernstige bedreiging vormen voor het behoud van het coulisselandschap. Hij wees op de effectieve maar ingrijpende maatregelen zoals het waterschap Rijn en IJssel die nu neemt in het project ‘Landgoederenzone Baakse Beek’.

De nieuwe raadsleden zullen te maken krijgen met de integrale herinrichting van het watersysteem en het landschap. Er komt een hoop op hun bordje. Met deze bijeenkomst hopen wij hen te hebben geïnspireerd zich volop in te zetten voor behoud en versterking van het unieke Achterhoekse landschap!

De aanwezige raadsleden kregen o.a. de brochure mee: ‘Coulisselandschap: trots van de Achterhoek. Wat kan de gemeente doen aan behoud en herstel?’ Deze brochure is hier te downloaden.

NB. Dit verslag is van Dick van Hoffen. De afbeelding komt uit de presentatie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Jiska van Vliet on Email
Jiska van Vliet
Jiska van Vliet
Medewerker Natuur en Landbouw bij Natuur en Milieu Gelderland
Jiska houdt zich binnen ons team bezig met natuur en landbouw. Vragen over één van deze onderwerpen? Neem contact op met haar via e-mail (j.vanvliet@natuurenmilieugelderland.nl) of bel haar op 06-29330517