Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Bezwaar tegen bomenkwekerij bij Emst

Geplaatst op 13-09-2018 in Nieuws.

De GNMF heeft bezwaar aangetekend tegen een recent verleende vergunning van de gemeente Epe voor een bomen- en heesterkwekerij aan de Oranjeweg bij Emst. Wij vinden dat hiermee de landschappelijke openheid van de omgeving, onderdeel van het Nationaal Landschap Veluwe, wordt bedreigd.

Bedreiging voor de das

Met het plan verdwijnt een aanzienlijk oppervlak aan grasland waar de das van afhankelijk is. Naast een bomen- en heesterkwekerij worden ook gronden ingericht ten behoeve van een paardenhouderij. In de regel betekent dat versnippering van percelen en het plaatsen van grote hekwerken. De vergunning ziet niet toe op nadere eisen om de impact op het landschap te beperken. Wel is voorzien in aanleg van een bescheiden houtsingel en een rij knotwilgen, maar daarmee wordt de aantasting van de openheid niet weggenomen en ook niet de kwaliteitsvermindering van het leefgebied van onder meer de das.

Meststoffen en bestrijdingsmiddelen

Smallertse Beek. Foto Adrie Hottinga

Smallertse Beek. Foto Adrie Hottinga

Er is bovendien de vrees voor uitspoeling en verwaaiing van meststoffen en bestrijdingsmiddelen die in de regel gebruikt worden bij kwekerijen. In de directe omgeving is sprake van waterafhankelijke natuur. Het gaat hier onder meer om het brongebied van de Smallertse beek, het Pollense Veen. De beek is aangewezen als water van het hoogste ecologische niveau en fungeert als een natte verbindingszone van de Veluwe richting de uiterwaarden van de IJssel. Als meststoffen en bestrijdingsmiddelen terecht komen in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater betekent dit dat de natuurwaarden worden aangetast. Bekend is dat de huidige generatie aan bestrijdingsmiddelen onder andere schadelijk is voor de bij.

Intrekken vergunning

De GNMF vraagt daarom samen met Geldersch Landschap en Kasteelen en Das &Boom aan de gemeente om de vergunning in te trekken en om de kernkwaliteiten van natuur en landschap bij de Oranjeweg te beschermen. Ook vanuit de omgeving en door Stichting Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken is bezwaar aangetekend tegen de vergunning.

Foto’s: Adrie Hottinga

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274