Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Wat doet Natuur en Milieu Gelderland?

Het belang van de energietransitie staat voor ons voorop. De opgaven moeten gehaald worden, steeds tégen zijn is niet houdbaar. Wij zetten ons in voor een natuurinclusieve energietransitie, dus met veel aandacht voor natuur en landschap. Dat vereist van overheden een actieve, regisserende rol. Veel overheden worstelen met de complexe vragen die daaruit voortkomen. Wij zijn daarin advies- en gesprekspartner. We zetten ons in voor een goed participatieproces, reiken bouwstenen aan en laten goede praktijkvoorbeelden zien.  

RES

Wij werkten actief mee aan het opstellen van de Regionale Energiestrategieën (RESsen 1.0), die alle zes in 2021 zijn vastgesteld. In de eindfase zagen we helaas dat door lokale en korte termijnbelangen veel zoeklocaties zijn geschrapt. We lobbyen er nu hard voor om de doelen overeind te houden, en proberen tegelijk bij de verdere concretisering afspraken te maken over de bescherming en versterking van natuur en landschap.

Handreikingen

We doen veel voor de energietransitie in brede zin. Specifiek over het raakvlak met natuur hebben we onder de vlag van de Natuur en Milieufederaties meegewerkt aan diverse handreikingen, waaronder in 2021 een toolbox en een korte documentaire over Natuurinclusieve Energietransitie.

Advies en inspraak

Regelmatig geven we adviezen of nemen we deel aan overleggen met gemeenten, ontwikkelaars en lokale organisaties over beleidskaders of over concrete plannen voor wind- of zonneparken. Soms dienen we zienswijzen in, bijvoorbeeld voor windenergie in Ede, of schreven samen met partners een brief aan gemeenten, regio’s of de provincie. We nemen deel aan de klankbordgroep voor windenergie rondom de Veluwe.
Hier vindt u een aantal voorbeelden >>

We doen nog veel meer. Zie o.a. de blokjes hieronder.

Energiecoöperaties

Natuur en Milieu Gelderland adviseert regelmatig energiecoöperaties en werkt veel met hen samen. Dat doen we ook – via de Participatiecoalitie – met hun koepel, Energie Samen. Soms zijn we initiatiefnemer van nieuwe energiecoöperaties, zoals enkele jaren terug Energiecoöperatie WPN (we ontwikkelden via Wiek-II mee aan ‘ons’ Windpark Nijmegen-Betuwe) en EnergieVoorVier in Beuningen.

Energietuin

In de gemeente Bronckhorst organiseren we het participatieve ontwerptraject voor een Energietuin: een plek op de voormalige vuilstort Langenberg waar energie-opwekking (coöperatief, met zonnepanelen) gecombineerd gaat worden met veel ruimte voor natuur en recreatie.

Energieboswachters

Om te zorgen dat natuur en landschap goed in beeld zijn bij beleid, locatiekeuzes en projecten voor duurzame energie-opwekking, overleggen we regelmatig met lokale natuur- en landschapsgroepen en met de grote terreinbeherende natuurorganisaties. In het voorjaar van 2022 organiseren we een een training tot ‘Energieboswachter’, om mensen handvatten te geven om actief mee te denken over een natuurinclusieve invulling van de energietransitie op lokaal niveau.

> training energieboswachter