Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Wat kunnen gemeentes doen?

Het Rijk, de provincie, de RES-regio, het waterschap en de gemeente: op al deze niveaus wordt beleid gemaakt om de energietransitie te versnellen en tegelijk in goede banen te leiden. Voor windparken is in Gelderland de regio primair aan zet. De zoekgebieden voor wind worden vastgelegd in de RES-sen 2.0.  De RES-sen zullen – mogelijk nog getoetst door een MER – de basis worden voor het vergunningentraject voor windparken. Voor zonneparken blijft gemeentelijk beleid het uitgangspunt.

Goed gemeentelijk beleid is noodzakelijk

In beide gevallen, bij zon én wind, kan de gemeente met een goed doordacht beleidskader sturen op natuurinclusiviteit. Daar zijn verschillende instrumenten voor.

  • In het beleidskader kunnen – naast randvoorwaarden over bijvoorbeeld participatie, lokaal eigendom, werkgelegenheid en de zonneladder – randvoorwaarden worden gesteld over natuurinclusiviteit, eventueel verschillend per landschappelijke eenheid in de gemeente.
  • Daarnaast, of daar bovenop, kan een gemeente de maatschappelijke tender inzetten. Daarbij worden projectontwikkelaars uitgedaagd om zo goed mogelijk te scoren op een set criteria. Na weging krijgen alleen de beste projecten groen licht voor een ontwikkeltraject. In deze criteria kunnen natuur en landschap belangrijke aspecten zijn.
  • De gemeente kan wind- en zonneparken verplichten tot een afdracht in een gebiedsfonds, waaruit direct gekoppeld aan het project óf projectoverstijgend o.a. investeringen in natuur en landschap gefinancierd kunnen worden.

Nog geen goed beleidskader?

Wanneer een ontwikkelaar van een wind- of zonnepark zich bij een gemeente meldt die nog géén (goed) beleidskader heeft dat in bovenstaande zaken voorziet, heeft de gemeente nog steeds mogelijkheden. De ontwikkelaar heeft immers baat bij goede samenwerking met de gemeente, om medewerking te krijgen bij de vergunningverlening en een uiteindelijk akkoord van de gemeenteraad. In die samenwerking kan de gemeente tot een zo goed mogelijk plan voor natuur en landschap te komen.

Beleidskader Wijk bij Duurstede

In Wijk bij Duurstede is een beeldend beleidskader gemaakt, dat goed werkt als communicatie-instrument om bewoners kennis te laten maken met zonnevelden en om, ook aan ontwikkelaars, te laten zien welke aspecten de gemeente van belang vindt. Zoals:

  • De verplichting tot het opstellen van en werken volgens een participatieplan;
  • Invulling geven aan ‘50% lokaal eigendom’;
  • Aandacht voor natuur, landschap, bodem bij inpassing en inrichting.

De gemeente stuurt op de beste projecten door middel van een maatschappelijke tender, in de eerste periode tot en met december 2022.

> zonneveldenwijkbijduurstede.nl

Maatschappelijke tender

Met een maatschappelijke tender vraagt de overheid (meestal een gemeente) aan ‘de markt’ om binnen een vooraf bepaalde inschrijfperiode initiatieven in te dienen. Deze worden beoordeeld aan de hand van een set criteria. Dit maakt een kritische beoordeling van de initiatieven (ten opzichte van elkaar) mogelijk.

> maatschappelijke tender