Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Achtergrondinformatie

Hieronder vindt u een overzicht van relevante publicaties, gerangschikt op thema. U scrollt naar beneden langs Algemene informatie (over energie & natuur & landschap), Zon en natuur, Wind en natuur en Andere aspecten (bijv. participatie)

Algemene informatie

Documentaire ‘Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie’

In 12 minuten vertellen verschillende betrokkenen over de risico’s en kansen voor de natuur in de energietransitie. Bekijk via YouTube >>

Natuur & Landschap in de RES

Handreiking voor een zorgvuldige locatiekeuze voor zon en wind in de RES-sen.
Download pdf >

Zon en natuur

Podcasts Op de bres voor een groene RES

Serie podcasts met gesprekken over een meer integrale regio-aanpak, gemeentelijke beleidskaders en het ontwerp van zonnevelden. Beluister ze via Spotify.

podcast1 en podcast2

De constructieve zonneladder

Handreiking om de realisatie van zonne-energie op voorkeurslocaties te bevorderen. In vijf stappen naar lokaal beleid (transitietargets; traptreden & randvoorwaarden; fasering met routekaart voor gelijktijdige groei per trede; toetsing van initiatieven; flankerende beleidsinstrumenten).

Download pdf >>

Meetprotocol biodiversiteit zonnevelden

Meetprotocol om op een uniforme wijze te onderzoeken hoe zonnevelden bijdragen aan de biodiversiteit.
Download pdf >>

Richtlijnen voor een ecologische inrichting van zonneparken

De effecten van zonneparken op bodem, vogels en overige biodiversiteit (op basis van literatuur) en aanbevelingen voor inrichting (met checklist) om de biodiversiteit te bevorderen
Download pdf >>

Zonneparken natuur en landbouw

Studie (op basis van literatuur) naar de relatie tussen zonneparken en bodem, landbouw, biodiversiteit en beleving.
Download pdf >>

Brochure Zonnepanelen en natuur

Praktische handreiking hoe zonnepanelen kunnen samengaan met natuur.
Download pdf >>

Gedragscode zon op land

Gedragscode van o.a. branche-organisatie Holland Solar met afspraken over efficiënt ruimtegebruik, landschap en uitzicht, biodiversiteit, landbouwgrond, bodemkwaliteit, procesparticipatie, mede-eigenaarschap en financiële participatie.
Download pdf >>

 

Natuur bij zonnepanelen op bermen en knooppunten langs rijkswegen

Interactief en mooi opgebouwd bouwstenendocument.
Download pdf >>

 

Zonnewijzer

Gelderse gebiedsgids voor zonnevelden.
Download pdf >>

Checklist natuurbelangen bij grondgebonden zonneparken

Deze checklist is een middel voor ontwikkelaars, natuurorganisaties en bevoegd gezag om in een vroeg stadium van een zonproject het gesprek te openen over een goede omgang met natuurbelangen.
Download pdf >>

Wind en natuur

Checklist natuurbelangen bij windenergie op land

Checklist op basis van een consultatie van grote natuurorganisaties  en externe deskundigen. Middel voor ontwikkelaars, natuurorganisaties en bevoegd gezag om in een vroeg stadium van een windproject het gesprek te openen over een goede omgang met natuurwaarden.
Download pdf >>

Gedragscode acceptatie & participatie windenergie op land

Gedragscode van o.a. branche-organisatie NWEA met afspraken over communicatie, procesparticipatie, financiële participatie én naleving van deze gedragscode.
Download pdf >>

Handreiking Populatieversterking, kwetsbare vogels en vleermuizen in de energietransitie

Een handreiking van de Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming en Zoogdiervereniging met aanbevelingen voor (projectoverstijgende) maatregelen om populaties een impuls te geven van soorten vleermuizen en vogels die kwetsbaar zijn voor windturbines of hoogspanningslijnen.
Download pdf >>

Andere aspecten

Wind- en zonneparken realiseren met inwoners

Handreiking waarin uitgebreid en met veel voorbeelden en verwijzingen wordt ingegaan op participatie en op coöperatief (mede)eigendom.
Download pdf >>