Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Neem biodiversiteit op in Omgevingsvisie

In voorbereiding op de komst van de nieuwe Omgevingswet zijn veel gemeenten bezig met de eerste aanzet van een gemeentelijke Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie geeft de integrale gemeentelijke visie weer op het samenspel van ruimte, milieu, ecologie en economie. Een goede gelegenheid om breed te kijken naar de biodiversiteit binnen de gemeente, zowel in de stad als op het land.

Als gevolg van de industriële ontwikkeling, de verstedelijking en intensivering van de landbouw heeft de biodiversiteit over de hele wereld grote klappen te verduren gekregen. Meest beeldend in Nederland is het verdwijnen van het traditionele cultuurlandschap, waar de landbouw lange tijd samen heeft kunnen gaan met tal van typische soorten en ecosystemen. Met de schaalvergroting, intensivering en gewijzigde waterhuishouding in het buitengebied zijn de eerste kritische soorten verdwenen, maar nu verdwijnen ook algemene soorten als kievit, veldleeuwerik en patrijs. Bijen en vlinders komen steeds minder voor. Niet alleen in het cultuurlandschap gaat het niet goed, veel bossen in Gelderland en ook andere kwetsbare natuurgebieden hebben te maken met vermesting via vervuilde lucht en verontreinigd water en met verdroging. Daardoor is het bijvoorbeeld bijna onmogelijk geworden om de heide nog in stand te houden en worden de laatste blauwgraslanden ernstig bedreigd.

Besteedt in de omgevingsvisie daarom onder meer aandacht aan:

 • Maatregelen, aangepast beheer en slim beleid om een deel van de verloren biodiversiteit weer terug te krijgen.
 • Het stimuleren van natuurinclusieve landbouw en herstel van akker- en weidevogelpopulaties.
 • Herstel en duurzaam beheer van bermen, houtwallen en ecologische verbindingen tussen natuurgebieden.
 • Het kiezen van doelsoorten voor de verschillende gebieden in de gemeente.
 • Handhavingsbeleid met betrekking tot vergunningen en activiteiten.
 • Randvoorwaarden waar elk ruimtelijk plan aan moet voldoen in relatie tot behoud en herstel van biodiversiteit.

Het zou een goede zaak zijn als elk concreet ruimtelijk plan, dus een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning, een biodiversiteitsparagraaf bevat. Een paragraaf met een plus voor behoud en herstel van de biodiversiteit in het plangebied. Afhankelijk van de locatie en aanwezige soorten of potenties kunt u bijvoorbeeld:

 • Plekken met steen omvormen naar groen, zodat vogels voedsel kunnen vinden en regenwater op een natuurlijker manier wordt opgevangen.
 • Klimplanten en vogelverblijven in de stad creëren, zodat huismuspopulaties kunnen herstellen.
 • Zorgen voor een goede inrichting met water en groen. Dit biedt kansen voor nieuwe soorten en herstel van natuur en ecologische verbindingen, kiezen van geschikte doelsoorten helpt daarbij.
 • De verlichting en het geluid beperken.
 • Goede zonering aanbrengen bij activiteiten/bouwlocaties, zodat kwetsbare zones worden ontzien en beschermd.

Specifieke aandacht voor biodiversiteit in de gemeentelijke Omgevingsvisie en het overige omgevingsbeleid van de gemeente kan ook gezien worden als een invulling van de gemaakte afspraken in het Biodiversiteitsverdrag dat Nederland een aantal jaar geleden heeft ondertekend in Rio de Janeiro.

 

Inspiratie:

 

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274