Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Dossier Landschap in het buitengebied

Gelderland is mooi! Het landschap is het méér dan waard om beschermd en versterkt te worden. Daar hebben de natuur, ons welzijn, het vestigingsklimaat en de recreatiesector belang bij.

Welke burgerinitiatieven in uw gemeente zetten zich in voor een groene leefomgeving? We raden aan om (financiële) steun aan deze initiatieven te geven, want zij dragen bij aan zowel de natuurlijke als de sociale leefomgeving.

Praktische tips en achtergrondinformatie

Coulisselandschap Achterhoek

Het coulisselandschap is de trots van de Achterhoek. Houtwallen, heggen, kruidenrijke greppels en natuurlijke bermen bieden onderdak aan wilde bijen, vlinders en boerenlandvogels. Helaas staat dit karakteristieke landschap en daarmee de biodiversiteit al jaren onder druk. Wat kan de gemeente doen? Je vindt hier een praktische handreiking. .

Aanvalsplan Versterking Landschapselementen

Wij zijn samen met Landschappen NL trekker van het Aanvalsplan Versterking Landschappelijke identiteit via Landschapselementen (download pdf). Doel: tien procent groen-blauwe dooradering van het landelijk gebied. Het aanvalsplan biedt volop inspiratie om mee aan de slag te gaan.

Natuurinclusieve Landbouw

  • De landbouw is een belangrijke drager van het landschap. Wij zijn mede-initiatiefnemer en penvoerder van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, een samenwerkingsverband van 20 organisaties. Het platform geeft advies, organiseert praktijkonderzoek, zorgt voor kennisdeling, innovatie, ontwikkelt nieuwe instrumenten, neemt drempels weg en brengt boeren en burgers bij elkaar. Wij werken daarin samen met de provincie, landbouworganisaties, natuur- en milieuorganisaties, gemeenten en lokale stichtingen.
  • In het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland beschrijven we onze ambities: in 7 jaar alle Gelderse landbouwgronden minimaal op basisniveau natuurinclusief (download pdf).

Natuur en landschap in de regionale energiestrategie

Wij vinden het belangrijk dat het opwekken van duurzame energie niet ten koste gaat van natuur en landschap. Er zijn volop kansen voor wederzijdse winst. Wij vragen aandacht voor dit thema en bieden handvatten om natuur en landschap te borgen in de RES. Samen met de WUR schreven de Natuur en Milieufederaties ‘Natuur & landschap in de RES: bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie’ (download pdf).

Beschrijving landschapswaarden

Een beschrijving van de huidige en gewenste kwaliteit van landschapswaarden biedt een goede leidraad en een toetsingskader voor nieuw landschapsbeleid. We wijzen graag op de recent gepubliceerde landschapsbiografie van Brummen als inspirerend voorbeeld.