Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Dossier Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Dat leidt tot weersextremen: droogte, hitte, heftiger neerslag en stormen. De gemeente kan inzetten op klimaatbestendiger woon-, werk- en recreatiegebieden, met tevens meer ruimte voor plant en dier:

 • creëer in de openbare ruimte schaduw- en koelteplekken met bomen en waterspeelplaatsen en stuur op minder verharding en langer vasthouden van water;
 • neem klimaatadaptatie-doelen en -middelen (minder verharding, waterretentie, vergroening…) specifiek op in omgevingsvisies- en plannen;
 • werk klimaatadaptatie ook uit (via voorlichting, stimuleringsmaatregelen, regelgeving) voor particulieren en bedrijven, en via prestatie-afspraken en contracten bij gronduitgifte en (nieuw)bouwlocaties.

Praktische tips en achtergrondinformatie

Vergroening van gebouwen

 • Stimuleer groene daken en gevels. Ze hebben een isolerende functie en dragen bij aan biodiversiteit. In de zomer kunnen ze, samen met bomen, extra koelte geven. (Scheelt ook in energiegebruik en geluidsoverlast wanneer minder airco’s worden aangeschaft.)
 • Groene daken kunnen water vasthouden. Maar daken kunnen ook ruimte bieden voor energie-opwekking, met zonnepanelen 0f -boilers, én zijn steeds meer in trek als extra leefruimte. Benutting van een dak is dus maatwerk. Goed voorbeelden biedt het Servicepunt Duurzame Daken van Natuur en Milieu Utrecht.
 • Via de Green Deal Groene Daken is een inventarisatie gemaakt van stimuleringsinstrumenten voor gemeenten voor groene daken en meer in het algemeen klimaatadaptatie.

Groen en bodem

 • Sluit je als gemeente aan bij initiatieven als Operatie Steenbreek of het NK Tegelwippen
 • Houdt bij het plannen en inrichten van (nieuw)bouwlocaties goed rekening met het natuurlijke watersysteem.
 • Neem in de voorschriften voor nieuwbouw regels op over hoeveelheid verharding, waterretentie en groene erfafscheidingen.
 • Kies in het groenassortiment voor (bij voorkeur inheemse) soorten die goed aangepast zijn aan de bodem ter plekke, en aan mogelijk vaker voorkomende droogte en andere weersextremen.
 • Zorg door inrichting en beheer van de openbare ruimte voor een gezonde bodem, die niet verdicht is, goed water kan opnemen en door vegetatie bestand is tegen erosie.
 • Maak een meerjarenplanning voor het afkoppelen van de regenwater-afvoer van het riool.

Voorbeelden

Bomen

Bomen zijn belangrijk in het licht van klimaatverandering: ze nemen CO2 op, helpen bij het bestrijden van hittestress, brengen schaduw en verkoeling en houden water vast. Wij ondersteunen bij het aanplanten en beschermen van bomen.